Predstavenie spoločnosti

Naša spoločnosť vznikla na základe zákona Národného zhromaždenia Československej republiky dňa 23.9.1956 v pôsobnosti Ministerstva zahraničného obchodu ako INSPEKTA š.p. so sídlom v Prahe.

Od svojho vzniku pôsobila naša spoločnosť ako nezávislá medzinárodná organizácia pre kontrolu služieb a tovarov všetkých druhov. Skúsenosti Inspekty sa opierajú o rozsiahle aktivity v mnohých krajinách Európy, Ázie a Afriky. Inspekta rozvíjala svoju činnosť po celý čas aj spoluprácou a kontaktmi so zahraničnými kontrolnými organizáciami a vytváraním vlastných zastupiteľstiev a kancelárií v rôznych krajinách sveta.

Od júla 1990 bol štatút firmy zmenený na akciovú spoločnosť. Odvtedy firma vystupuje pod názvom Inspekta a.s. so sídlom v Prahe.

Po rozdelení Československa vzniká na Slovensku INSPEKTA SLOVAKIA a.s. so sídlom v Bratislave. Založená bola 1.1.1993.

Súčasné vedenie neustále zvyšuje kredit spoločnosti aplikáciou najmodernejších metód riadenia, čoho výsledkom je založenie dcérskej spoločnosti INSPEKTA CZ, s.r.o. v Prahe od roku 2013.

Dlhodobé skúsenosti Inspekty sú v posledných rokoch uplatňované aj pri obchodovaní na domácom trhu. INSPEKTA SLOVAKIA a.s. disponuje špecializovanými expertami a inšpektormi, ktorí sú schopní poskytnúť zákazníkovi odborné vykonanie služieb v súlade s platnou legislatívou.

Spektrum kontrolovaných komodít tvoria potraviny, poľnohospodárske produkty, hnojivá, drevo, výrobky textilného, gumárenského, strojárenského priemyslu ako aj kontroly surovín ako je uhlie, rudy a pod.

INSPEKTA SLOVAKIA, a. s. vykonáva taktiež kontroly investičných celkov, kontroly pre poisťovacie spoločnosti, spolupráca s bankovým sektorom, kde ako nezávislá tretia osoba vstupuje do vzťahu veriteľa a dlžníka s cieľom sledovania čerpania úverových prostriedkov na konkrétny projekt.

Významným medzníkom INSPEKTA SLOVAKIA, a. s. bol rok 1994, ked sa naša spoločnosť stala licenčným zástupcom FedEx Express. Od roku 2006 INSPEKTA SLOVAKIA, a. s. vlastní spoločnosť ReMax Courier Service, ktorá pôsobí v domestikových kuriérskych službách.

Významnú zložku služieb INSPEKTA SLOVAKIA a.s. tvorí poradenská služba pre systémy manažérstva, ktoré spočívajú hlavne v školiacej a konzultačnej činnosti. Ešte v roku 1990 bola v Inspekte a.s. vytvorená sekcia systémov kvality, ktorá začala rozvíjať svoju činnosť na základe zmluvy s Lloyd´s Register Quality Assurance Ltd. (LRQA).

Hlavnou víziou do budúcnosti je pre našu spoločnosť sústavne zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb a tým lepšie spolupracovať s našimi domácimi aj zahraničnými partnermi.