Organizačná schéma

Legenda:

organizačná zložka systému manažérstva kvality
organizačná zložka mimo systém manažérstva kvality

Poznámka:
Samostatným pracoviskom inšpekčného orgánu so spôsobilosťou pre výkon kľúčových činností, zahŕňajúcich formuláciu politiky kvality, vývoj procesov a/alebo postupov, preskúmavanie kontraktov, schvaľovanie a rozhodovanie o výsledkoch pri posudzovaní zhody je výhradne kancelária Bratislava, Obchodný referát.