Kontrola tovarov - strojárske komodity

Sekcia strojárska

Činnosti zabezpečované v tejto oblasti obsahujú:

 • kontroly materiálu
 • kontroly zvárania rozmerové
 • kontroly dielenské
 • kontroly overovanie skúšok
 • kontrola tovaru pred nakládkou
  Slúži k overeniu súladu dodávky s dopredu danými parametrami. Ako podklad k prevedeniu kontroly je možné použiť platné normy, kontrakt, prípadne iný dokument.
  Obvyklý rozsah kontroly tovaru pred nakládkou:
  • kvalita
  • množstvo
  • balenie
  • značenie
  • overenie dokladov
    
  Súčasťou kontroly môže byť aj odber reprezentatívnych vzoriek, ich zapečatenie, označenie a uchovanie pre prípad neskoršej potreby. Výstupom z kontroly je Zápis alebo Certifikát, ktorý často slúži ako jeden z dokladov predkladaných banke k uvoľneniu akreditívu. Nedeliteľnou súčasťou Zápisu je aj fotodokumentácia.
   
  Dozor nad nakládkou je prevádzaný s cieľom overiť že:
  • dodávaný tovar je plne v súlade so špecifikáciou
  • kontajnery alebo dopravné prostriedky, určené k preprave kontrolovanej zásielky, sú čisté, funkčné a v dobrom technickom stave
  • manipulácia s tovarom počas nakládky a jeho zabezpečenie v dopravnom prostriedku zodpovedá povahe daného druhu tovaru, tak aby nedošlo k jeho poškodeniu
    
 • vstupná kontrola - významne znižuje riziko ohrozenia výroby dodávkou nekvalitných surovín alebo vstupných poloproduktov
 • výstupná kontrola- dáva výrobcovi istotu, že zákazníkovi dodá tovar požadovaných parametrov v množstve, ktoré zodpovedá deklarácii
 • kontroly na stavbách pri realizácii investičných celkov:
  • kontrola dokumentácie
  • kontrola počas výstavby
  • kontrola dodávok a investičnú akciu
  • kontrola a overenie vykonaných skúšok pri spúšťaní tlakových zariadení
  • vzorkovanie materiálov
  • technické supervízie stavebnej časti pri realizácii projektov
  • technické inšpekcie vo výrobe stavebných elementov
  • technické due diligence (stavebnej časti)
  • posudzovanie zhody stavebných častí projektov s definovanými predpismi a normami
  • posúdenie navýšenia pôvodného rozpočtu pri investičných nákladoch
  • reálnosť termínu dokončenia investície/nová technológia
  • sledovanie účelnosti využitia poskytnutých finančných prostriedkov na daný projekt

Všetky činnosti sú vykonávané skúsenými pracovníkmi na základe dokonalých poznatkov súvisiacich noriem, ktoré sa týkajú kontrolovaného tovaru podľa krajiny importéra alebo odberateľa.

Ostatné komodity sú zabezpečované podľa individuálnych požiadaviek zadávateľa kontroly. Tomu zodpovedá i cena dohodou pre každý jednotlivý prípad.

Rozpis činnosti pri zabezpečovaní investičnej akcie:

 • Inšpekcia a kontrola u výrobcov
  • technická inšpekcia a skúšky vykonané u výrobcov podľa platného plánu kvality a kontroly kvality
  • sledovanie vyhodnocovanie dodržiavania harmonogramu prác u výrobcov
  • kontrola pred dodaním na miesto realizácie, kompletnosť, balenie, konzervácia a pod.
  • kontrola rozostavanosti a kontroly a overovania progresu nákladov
 • Technický dozor na mieste stavby - činnosti sú zabezpečované separátne pre   
  • strojársku časť
  • sledovanie postupu a plánu
  • realizácie dozor pri končenej kontrole a záverečných skúškach.
 • Koordinačná činnosť - koordinácia a prvotná kontrola dokumentácie